אחריות משפטית

אחריות משפטית וכללי שימוש באתר "נלך – טיולים באווירה יהודית" :

 

כללי:
ברוכים הבאים לאתר הרשמי של "נלך
– טיולים באווירה יהודית"  וכל הזכויות בו מכל מין וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו כפי שהם מעת לעת, שמורים ל" נלך – טיולים באווירה יהודית " בלבד (להלן - "האתר").

השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים - אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג. למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען המשתמשים והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אחריות:
השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע למשתמש כמות שהוא ("As Is").

בעלי האתר אינם אחראים להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש.

בעלי האתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות ו/או לאירועים ו/או למקומות המפורטים באתר. בעלי האתר גם אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולי טיול המוצעים באתר ו/או למטיילים ו/או לביצוע הטיול בפועל.

כמו כן, לא ישאו בעלי האתר באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר.

בעל האתר לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תוכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר

זכויות יוצרים:
בעלי האתר הינם בעלת זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, האיורים, המסלולים, המפות שצוירו, המאמרים והטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר ובכל היישומים שבו (להלן ביחד - "המידע המוגן").

השימוש במידע המוגן שבאתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד. המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן וסביר במידע המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן וסביר כאמור כולל ציטוט סביר מתוך המידע המוגן, תוך ציון מפורש של המקור לציטוט, בין אם הוא מתוך האתר "נלך – טיולים באווירה יהודית" ובין אם הוא מאתר אחר.

אסור למשתמש לעשות במידע המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס למידע המוגן ו/או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להעביר, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם מידע מוגן, ללא הסכמת  בעלי האתר מראש ובכתב.

הגנת הפרטיות:
ייתכן שמשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישים, כגון שמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך הרשמה כחבר באתר ו/או לכל צורך אחר באתר. הנהלת האתר
 תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין.

הנהלת האתר לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד "נלך – טיולים באווירה יהודית" - תחשוף הנהלת האתר את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות המקרה.

מערכת האתר תהיה רשאית מעת לעת לשלוח למשתמש שמסר את כתובתו האלקטרונית מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המשתמש לגוף המפרסם.

קישורים לאתרים אחרים:
באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (להלן - "אתרי צד ג'"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.  

אין מערכת האתר אחראית לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר, לאותם אתרים, לרבות למסמכים ו/או מידע ו/או וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי אתרי צד ג' או למוצרים המוצגים בהם.

בזמן הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר צד ג' המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר צד ג' המקושר. אם המשתמש סבור שאין אתר צד ג' המקושר ו/או המידע המצוי בו מתאימים לאתר זה ו/או למטרות ו/או לרוח "נלך – טיולים באווירה יהודית" או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למערכת האתר האמצעות עמוד ה"צור קשר".

מפות למסלולים:
באתר מופיעות מפות של מסלולי טיול, באדיבות חברת
    "Waze"      וקישורים לאתר "עמוד ענן" בצמוד לטקסט המתאר את רוב המסלולים. מובהר, כי המידע במפות אלה הוא כללי. אין להסתמך רק על המידע במפות אלה לצורך עריכת טיולי שטח או עריכת טיול בשטחים שאינם מסומנים או סלולים, וחובה על המשתמש להצטייד במפה עדכנית לפני היציאה למסלול. ככלל, אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים מעבר להצעה כללית לטיול בלבד.

מומלץ לכל מטייל לבדוק עם הרשויות המוסמכות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתו לטיול, ובכלל זה גם לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות.

פרסומות:
הנהלת האתר לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. במידה ותיעשה עסקה בין משתמש לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר באתר - הרי שעסקה זו הינה בין הצדדים לה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של האתר.

שונות:
המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש דלעיל, השימוש בנתונים ו/או במידע המפורטים באתר ו/או בכל הנובע מהם ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש  כאמור. בכל שאלה אודות האתר ניתן לפנות ישירות לדוא"ל editor@nelech.co.il