קבר שמעון הצדיק

קבר שמעון הצדיק

קבר שמעון הצדיק שהיה בן הדור הראשון לתנאים, מצויין במערת קבורה במזרח ירושלים סמון למלון אמריקן קולוני

איך מגיעים

איך מגיעים לקבר שמעון הצדיק? כדי להגיע למערת שמעון הצדיק ניסע למז' ירושלים, בסמוך למלון אמריקן קולוני ישנו שביל המוליך לסימטא בה המבנה הנמצא מעל מתחם הקבר

.ניתן גם להגיע באמצעות הרכבת הקלה ולרדת בתחנת שמעון הצדיק.

באוטובוסים:

קו 2 – לרדת ברח' שמואל הנביא לפני כיכר זוויל

קווים 25 ו 45 – לרדת בשמעון הצדיק

קו 6 – לרדת בצומת המלונות

וניתן גם להגיע ברכב – סמוך למתחם הקבר יש מתחם חניה – לניווט ישיר לקבר שמעון הצדיק ליחצו כאן

פירוט

שמעון הצדיק, ע"פ המשנה במסכת אבות [פרק א' משנה ב'] היה משיירי כנסת הגדולה ואמרתו המפורסמת שאף חקוקה על ציון קברו הינה "על שלשה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים"

המקורות מביאים מעט מתורתו של שמעון הצדיק ששימש ככהן גדול 40 שנה.

התיאור המפורסם ביותר בהקשר של שמעון הצדיק הינו התיאור של המפגש עם אלכסנדר מוקדון המתואר במסכת יומא דף ס"ט עמ' א:

"בעשרים וחמשה בטבת יום הר גריזים הוא, דלא למספד. יום שבקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו, ונתנו להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה, לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עימו, ואבוקות של אוּר בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר אמר להם: מי הללו? אמרו לו: יהודים שמרדו בך, כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיון שראה לשמעון הצדיק – ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו. אמרו לו: מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה? אמר להם: דמות דיוקנו של זה מנצחת לפנַי בבית מלחמתי. אמר להם: למה באתם? אמרו: אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב – יַתעוּךָ גויים להחריבו? אמר להם: מי הללו? אמרו לו: כותיים הללו שעומדים לפניך. אמר להם: הרי הם מסוּרים בידיכם. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים, עד שהגיעו להר גריזים. כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו וזרעוהו כרשינין, כדרך שבקשו לעשות לבית אלהינו. ואותו היום עשאוהו יום טוב"

קבר שמעון הצדיק

על צדיקותו של שמעון הצדיק והדברים שנשתנו בעקבות מותו ומעידים עליה, ניתן ללמוד מהתיאור הבא במסכת יומא דף ל"ט עמ' א:

"ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק -היה גורל  עולֶה בימין. מכאן ואילך – פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית מלבין . מכאן ואילך – פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. והיה נר מערבי דולק. מכאן ואילך – פעמים דולק, פעמים כבה. והיה אש של מערכה מתגבר, ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים, כדי לקיים מצוות עצים. מכאן ואילך – פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים למערכה כל היום כולו.  ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית – יש אוכלו ושׂבע, ויש אוכלו ומותיר. מכאן ואילך – נשתלחה מארה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן מגיעו כפוֹל."

ובירושלמי נוסף עוד שינוי בין חייו למותו:

"כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים לא היה מגיע למחצית ההר עד שנעשה איברין איברין. משמת שמעון הצדיק – היה בורח למדבר והסרקין אוכלין אותו."

במסכת יוא דף ל"ט עמ' ב מובא גם התיאור המעיד ששמעון הצדיק ידע מתי ימות:

"תנו רבנן: אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק – אמר להם: בשנה זו הוא מת! אמרו לו: מניין אתה יודע? אמר להם: בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד  לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עימי  ויצא עימי, והיום – נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עימי ולא יצא עימי. אחר הָרֶגל חלה שבעה ימים ומת"

ביום כ"ט בתשרי מצויית הילולת שמעון הצדיק.

קבר שמעון הצדיק

קבר שמעון הצדיק

דגשים

  • מתחם שמעון הצדיק נמצא במזרח ירושלים, לא מומלץ להגיע לשם לבד ברגל

כתיבת תגובה

סוג האתר

מתחם קבר באמצע שכונה ערבית

על האתר

מחפשים מורה דרך לטיול הבא שלכם? מלאו את הטופס הבא או חייגו 052-4282461