מתל יזרעאל לעין יזרעאל

מתל יזרעאל לעין יזרעאל

בתל יזרעאל, שעל חורבות הישוב הקדום יזרעאל שכן ארמון הקיץ של אחאב מלך ישראל. במקום שרידי חומת העיר, ומסלול יפהפה היורד אל מעיין וניקבה ובריכה מוצלת המנקזת את מימיו של עין יזרעאל

איך מגיעים

כדי להגיע לתל יזרעאל ניסע על כביש 675 היוצא מכביש הסרגל (65) במרכזו. אחרי כשמונה ק"מ הוא נפגש עם כביש 60 ומיד אחר כך פניה שמאלה לקיבוץ יזרעאל. נפנה שמאלה ומיד ימינה וניסע עד רחבת החניה.

סוף המסלול הוא בהמשך הכביש, בערך 2 ק"מ לכיון צפון, ישנה פניה שמאלה לדרך כורכר רחבה מסומנת בכחול, והיא מובילה עד רחבת הבריכה של עין יזרעאל.

בעוד אנו משתכשכים במי עין יזרעאל, נשלח את הנהג לעשות את הדרך חזרה ולהביא את הרכב אל נקודת הסיום.

פירוט

יזרעאל הייתה עיר חשובה שנתנה את שמה לעמק כולו.

יזרעאל מוזכרת כמקום מגורי הכנענים (יהושע פרק יז), בעמק זה התאספו העמלקים והמדינים להילחם עם ישראל, עד שהושיעם השופט גדעון (שופטים פרק ו ואילך), ובעין יזרעאל התאסף עם ישראל בפיקודו של שאול למלחמה עם הפלישתים, בה נפלו שאול ויהונתן (שמואל א פרק כט ואילך).

אך הארועים המפורסמים מכולם הם מעשי אחאב ואיזבל אשתו שארמון הקיץ שלהם שכן ביזרעאל (ארמונו העיקרי היה בשומרון בירת הממלכה). אחאב הלך ליזרעאל בתום המעמד שעשה אליהו בהר הכרמל בו ניצח את נביאי הבעל והאשרה, כשאליהו רץ לפניו (כדי לחלוק כבוד למלכות, חז"ל), ושם ארע מעשה כרם נבות המסופר במלכים (א פרק כא):

ויהי אחר הדברים האלה כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל אצל היכל אחאב מלך שמרון.  וידבר אחאב אל נבות לאמר תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק כי הוא קרוב אצל ביתי ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו אם טוב בעיניך אתנה לך כסף מחיר זה.  ויאמר נבות אל אחאב חלילה לי מיהוה מתתי את נחלת אבתי לך.  ויבא אחאב אל ביתו סר וזעף על הדבר אשר דבר אליו נבות היזרעאלי ויאמר לא אתן לך את נחלת אבותי וישכב על מטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם.  ותבא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו מה זה רוחך סרה ואינך אכל לחם.   וידבר אליה כי אדבר אל נבות היזרעאלי ואמר לו תנה לי את כרמך בכסף או אם חפץ אתה אתנה לך כרם תחתיו ויאמר לא אתן לך את כרמי.   ותאמר אליו איזבל אשתו אתה עתה תעשה מלוכה על ישראל קום אכל לחם ויטב לבך אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי.   ותכתב ספרים בשם אחאב ותחתם בחתמו ותשלח הספרים אל הזקנים ואל החרים אשר בעירו הישבים את נבות.  ותכתב בספרים לאמר קראו צום והושיבו את נבות בראש העם.   והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת.  ויעשו אנשי עירו הזקנים והחרים אשר הישבים בעירו כאשר שלחה אליהם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה אליהם.  קראו צום והשיבו את נבות בראש העם.  ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת.  וישלחו אל איזבל לאמר סקל נבות וימת.  ויהי כשמע איזבל כי סקל נבות וימת ותאמר איזבל אל אחאב קום רש את כרם נבות היזרעאלי אשר מאן לתת לך בכסף כי אין נבות חי כי מת.  ויהי כשמע אחאב כי מת נבות ויקם אחאב לרדת אל כרם נבות היזרעאלי לרשתו.   ויהי דבר יהוה אל אליהו התשבי לאמר.  קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשמרון הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו.  ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה הרצחת וגם ירשת ודברת אליו לאמר כה אמר יהוה במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות ילקו הכלבים את דמך גם אתה.  ויאמר אחאב אל אליהו המצאתני איבי ויאמר מצאתי יען התמכרך לעשות הרע בעיני יהוה.  הנני מבי אליך רעה ובערתי אחריך והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל.  ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן נבט וכבית בעשא בן אחיה אל הכעס אשר הכעסת ותחטא את ישראל.  וגם לאיזבל דבר יהוה לאמר הכלבים יאכלו את איזבל בחל יזרעאל.  המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמים.  רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני יהוה אשר הסתה אתו איזבל אשתו.  ויתעב מאד ללכת אחרי הגללים ככל אשר עשו האמרי אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל.   ויהי כשמע אחאב את הדברים האלה ויקרע בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק ויהלך אט.   ויהי דבר יהוה אל אליהו התשבי לאמר.  הראית כי נכנע אחאב מלפני יען כי נכנע מפני לא אבי הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על ביתו.

הנבואה התגשמה אחרי שלש שנים במות אחאב במלחמתו עם יהושפט מלך יהודה נגד מלך ארם, כפי שמסופר בפרק הבא: "ימת המלך ויבוא שמרון ויקברו את המלך בשמרון.  וישטף את הרכב על ברכת שמרון וילקו הכלבים את דמו והזנות רחצו כדבר יהוה אשר דבר". ובימי בנו יורם (שם פרק ט) שם מתו יורם בחלקת נבות ואזבל אמו ביזרעאל, כדבר ה' אשר דיבר ביד הנביא.

שמה של יזרעאל הוסיף להיות סמל של רשעה דורות לאחר מכן, וכך אומר הקב"ה לנביא הושע (פרק א): "ויאמר ה' אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל". אך גם סמל של תקוה (שם פרק ב): "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל".

מתל יזרעאל לעין יזרעאל

יזרעאל המשיכה להתקיים כישוב לצד הדרך ממגידו לבית שאן, והיא מוזכרת לאורך הדורות ע"י נוסעים שביקרו בה. נוסעת נוצריה מהמאה הרביעית מספרת: "מכרמו של נבות נותרה עתה רק באר… את קברה של איזבל סוקלים עד היום באבנים". לימים הפך התל לישוב ערבי בשם "זרעין" אשר שימר את שם העיר.

תושבי זרעין שהתנכלו לתחבורה היהודית באזור, גורשו בידי חיילי צה"ל בימי קום המדינה. האנדרטה לזכר נופלי הפלמ"ח בקרבות הרבים שהתחוללו במקום לפני קום המדינה, ניצבת בתחילת המסלול.

 

 

מתל יזרעאל לעין יזרעאל

המבנה בתוך הבריכה הוא בית המשאבות הישן, המים נובעים מתוך ניקבה שארכה כ 50 מטרים. היא נחפרה בימי המנדט הבריטי כדי להגביר את שפיעת המעיין, ושימשה למסתור עבור אנשי ההגנה שהתאמנו באזור זה.

במפות הישנות נקרא המעיין "עין אל מות" המעיין המת, כיון שהיה מתייבש בשנים שחונות. אולם החל משנת תשס'ט החלה חברת מקורות להזרים לתוך הניקבה את מימיה המלוחים של באר "נבות", והמעיין חזר לשפוע כל השנה

מתל יזרעאל לעין יזרעאל

מעט לפני רחבת החניה בולט מהתל קטע חומה מתקופת שלטון אחאב. מרחבת החניה נלך למרפסת התצפית הראשונה, סביבה בורות מים ישנים מסוגים שונים, וכן רצפת פסיפס שכנראה שימשה גת.

נלך במסלול המסומן ונצפה אל נחל חרוד והישובים שמעבר לו. עין יזרעאל נמצא בתוך קבוצת העצים שמתחתינו, לשם נגיע בסיום המסלול.

המסלול יורד מההר וחולף על פני שרידי הכפר הערבי "זרעין", בוסתנים, מערות וטראסות.

בסוף המסלול נגיע אל חורשת העצים, במרכזה אגם קטן וחמוד שמבנה המשאבות מוקם במרכזו, המבוגרים יכולים לצעוד אליו רגלית בתוך המים.

סביב הבריכה יש שולחנות והמון צל.

אל הניקבה נלך לאורך התעלה שמובילה את המים אל הבריכה, עד שהיא מסתיימת בפתח ניקבה נמוך.

כעשרים מטרים מאחוריו לכיון התל ישנו שלט "הכניסה מסוכנת", כאן נמצא פתח הניקבה, למעשה ישנן שני פתחים במרחק כעשרים מטרים זה מזה. אנו ניכנס דרך הפתח המזרחי ונלך לכיון מערב. המים מגיעים לניקבה ממשאבה שנמצאת בצומת דרכה נכנסנו לשטח. גובה המים כשבעים ס"מ, וניתן ללכת בקלות לכל אורך הניקבה. אחרי כעשרים מטרים היא מתפצלת, הזרוע השמאלית אורכה כמה מטרים והיא מסתיימת בפתח המערבי, זהו פתח מעט גבוה וקשה לצאת דרכו. הזרוע הימנית אורכה מעט יותר, אך באמצע הדרך היא הופכת להיות נמוכה ומחייבת זחילה בתוך המים הרדודים.

למעשה ניתן לזחול בה ולצאת ללא קושי, אולם זה מחייב הוצאת כל החפצים מהכיסים.

רצוי לחבוש פנס ראש בהליכה בתוך הניקבה החשוכה, בעיקר בקטע הראשון עד ההתפצלות.

 

 

דגשים

במרומי התל יש בורות פתוחים.

כתיבת תגובה

סוג המסלול

מסלול קווי

רמת קושי

משפחות

על המסלול

לחצו לניווט

מחפשים מורה דרך לטיול הבא שלכם? מלאו את הטופס הבא או חייגו 052-4282461