[aioseo_breadcrumbs]

קברי צדיקים בטבריה

קברי צדיקים בטבריה

בעיר טבריה ישנם מס' אתרים עם קברי צדיקים

איך מגיעים

ליד כל קבר  – רשום היכן הוא ממוקם

פירוט

ציון קבר רחל אשתו של רבי עקיבא בטבריה

ציון קבר רחל אשתו של רבי עקיבא:

ציון קברה של רחל אשתו של רבי עקיבא נמצא בחלקה הגבוה של טבריה, בערך בעל בית הקברות העתיק – ברח' השילוח – מיוקם מדוייק – כאן

לפי המסורת המוסלמית במקום קבורה סית סוכינה [הגברת סוכינה] שהיתה נינתו של מוחמד [שלה מיוחסים עוד שני קברים בדמשק ומדינה] – נפטרה במאה ה 13.

הפעם הראשונה בה מוזכר המקום כקברה של רחל אשתו של רבי עקיבא במקורות יהודיים הינו בספר המסעות המיוחס לרבי משה באסולה מהמאה ה 16 "אומרים כי שם נקברה אשת רבי עקיבא, בתו של כלבא שבוע, וקוראים לה הזקנה"

ובימינו? זה לא באמת משנה אם רחל קבורה שם או לא, המקום התקדש בזכות התפילות הרבות שמעטירים אנשים במקום.

סיפור חיה מובא בהמשך

ציון קבר רחל אשתו של רבי עקיבא בטבריה

ציון קבר רבי חייא ובניו:

קברם של רבי חייא ובניו נמצא בטבריה -ברח' ברנר. העלייה לקבר נמצאת בצד ימין של הכביש אם נרד בו והינה משולטת היטב. יש חנייה בשוליים. לניווט ישיר – ליחצו כאן

רבי חייא, שהיה ידוע בכינוי רבי חייא הגדול חי בתקופה שבין התנאים לאמוראים. הוא ורבי אושעיה קיבצו את כל המשניות שלא נכנסו לששת הסדרים שערך רבי יהודה הנשים ואגדו אותם, ומשניות שלא נכנסו לקובץ משנייות חיצוניות זה נאמר עליהן שהן משניות משובשות.

רבי חייא נולד בבל ועלה לארץ עם בנו ואחייניו. יחסיו עם אשתו לא היו תקינים ואולם למרות זאת הוא העריך אותה כמו שמתארת הגמ' במסכת יבמות דף ס"ג עמוד א' למטה – "בי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה אמר ליה רב והא קא מצערא ליה למר א"ל דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא" [ובעברית – כשר' חייא הסתובב בשוק ורצה לרכוש משהו לאשתו שאלו אותו למה אתה רוצה לקנות לה משהו – הלוא היא מצערת אותך והוא ענה שהיא למרות הכל בסדר כי מצילה אותו מחטא המחשבה על נשים אחרות וכי מגדלת את ילדיו].

סיפור נוסף בהקשר ליחסים בין רבי ייא לאשתו נמצא בגמרא במסכת יבמות בדף ס"ה עמ' ב: "יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער לידה שנאי מנא ואתיא לקמיה דר' חייא אמרה אתתא מפקדא אפריה ורביה אמר לה לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא לסוף איגלאי מילתא אמר לה איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא" [אשתו של רבי חייא רצתה להפסיק ללדת כי סבלה בלידות ורצתה היתר רבני לכך, היא התחפשה וניגשה לרבי חייא והוא נתן לה את ההיתר ואחרי ששתתה משקה שגרם לה להיות עקרה ורבי חייא גילה את זה הוא אמר שחבל שלא ילדה עוד פעם אחת].

ציון הקבר של רבי חייא ובניו נמצא במעלה ההר בסופו של גרם מדרגות ארוך.  מה יש במקום? סככה ואבן עליה מצויין כי זהו קברם של רבי חייא ובניו. בכניסה למתחם כתוב על שלט כי במקום קבורים גם רבי המנונא ריש גלותא ורבי המנונא סבא ממתחם הקבר יש נוף יפה של טבריה.

ציון קבר רי חייא ובניו

מערות הקבר של רב כהנא ורבי יוחנן בן נורי:

רני יוחנן בן נורי היה תנא בן דורו של רבי עקיבא [הדור השלישי] והיה בר פלוגתא שלו [אחד שחולק עליו כמעט באופן קקבוע]. הוא מוזכר כעני מאד[ היה מלקט פאה עם הנמושות],  בקיא בהלכה ובמקורות וזכה לכינוי "קופה של הלכות", ולפי מסכת אבות דרבי נתן גם סמל ליראת חטא: "הרואה רבי יוחנן בן נורי בחלום יצפה ליראת חטא" [פרק מ]. הגמרא במסכת עירובין מספרת שאחרי מותו של רבן גמליאל, רצה רבי יהושע לשנות מס' הלכות שנקבעו בימי רבן גמליאן ורבי יוחנן בן נורי התנגד ואמר: "כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כמותו, עכשיו אתה מבקש לבטל דבריו? יהושע אין שומעין לך שכבר נקבעה הלכה כרבן גמליאל"

רב כהנא [האמורא] היה בן הדור השני לאמוראים, ולפי חלק ממסורות היה בנו החורג של רב מאשתו השניה. הוא לא היה כהן – אך נישא לכהנת. האיזכור הכי מפורסם של רב כהנא בגמרא הוא במסכת ברכות כשהתחבא צתחת למיטתו של רב כשעסק בתשמיש המיטה, רב גילה זאת ונזף בו שזה לט מקובל והוא ענה"תורה היא, וללמוד אני צריך". במסכת בבא קמא מסופר שרב כהנא שמע בעת לימודו עם רב על יהודי שהולך למסור יהודי אחר לשלטונות והר אותו, ור יעץ לו לגלות לבבל ולא לדבר שם יותר מידי בבית המדרש שלא יזהו אותו, והוא לא יכל להתאפק וריש לקיש אמר עליו "ארי עלה מבבל"

מערות הקבורה המיוחסות לרבי יוחנן בן נורי ורב כהנא נמצאות מאחורי מלון "לייקהאוס" בקצהו של שביל עפר כבוש המתחיל סמוך לחניית המלון. לניווט ישיר ליחצו כאן

קברי צדיקים בטבריה

ציון קבר רבי עקיבא והרמח"ל:

ציון קברם של רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה נמצא בדרך קצרה שמתפצלת מדרך הגבורה. וייז מכיר את "קבר רבי עקיבא". לניווט ישיר ליחצו כאן

על רבי עקיבא מספרת הגמרא שהיה רועה צאן פשוט שלט ידע ספר עד גיל 40 אצל כלבא שבוע שהיה אחד מעשירי התקופה, וכשרצה להתחתן עם רחל ביתו של אותו עשיר, היא אמרה לו שהיא מוכנה בתנאי שיילך ללמוד תורה 12 שנים. כששמע אביה על החתונה הצפויה הוא הדיר אותה מנכסיו והם גרו בגורן בעוני רב, ובעלה שהיה עדיין "סתם" עקיבא הבטיח לה שיום אחד הוא ירכוש לה תכשיט יקר – "ירושלים של זהב" חלפו להן 12 השנים שרבי עקיבא למד בישיבה וכשהוא חזר לביתו הוא שמע את אחת השכנות מדברת עם אשתו ואומרת לה "איזה חיים את חיה" שעלך למד עד היום תורה והשאיר אותך לבד…ורחל ענתה לה שאם זה היה תלוי בה הוא היה נשאר בישיבה עוד 12 שנים. רבי עקיבא שמע זו וחזר לישיבה מבלי לומר שלום בבית…כעבור 12 שנים נוספות חזר רבי עקיבא, שכבר היה גדול הדור לביתו עם המוני תלמידים וכשהתקרבה רחל, שהיתה לבושה בגדי עניים, לומר לו שלום הדפוה התלמידים אחורה, רבי עקיבא עצר אותם ואמר להם – כל התורה שלי ושלכם – שלה היא.  לאחר מכן ניגש אליו כלבא שבוע, סיפר לו את סיפור המעשה שהיה לפני 24 שנים – וביקש להיר את הנדר שנדר להדיר את ביתו מנכסיו – שאלו רבי עקיבא – אם היית יודע שהחתן יהיה תלמיד חכם – היית עדיין נודר? ושענה כלבא שבוע שלא – ענה לו רבי עקיבא שהוא חתנו….[מעובד על פי הגמרא במסכת כתובות דף ע"ב]

המדרש מספר על רבי עקיבא שארבעים שנה היה רועה צאן, ארבעים שנה למד תורה, וארבעים שנה הנהיג את העם.  הגמרא במסכת סנהדרין מתארת את גדולתו – לפי תלמידיו: "אמר רבי יוחנן: סתם מתניתין – רבי מאיר, סתם תוספתא – רבי נחמיה, סתם ספרא – רבי יהודה, סתם ספרי – רבי שמעון, וכולהו אליבא דרבי עקיבא"  כלומר שבעצם כל המשניות שערך רבי יהודה הנשיא הן מבית מדרשו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מתומכיו של בר כוכבא ולפי תלמידו רבי שמעון בר יוחאי , רבי עקיבא האמין שבר כוכבא הוא המשיח.  לפי הגמרא במסכת ברכות [דף ס"א עמוד ב'] רבי עקיבא הוצא להורג כאחד מעשרת הרוגי מלכות , ע"י סירוק גופו "במסרקות של ברזל" ויצאה נשמתו תוך כדי אמירת קריאת שמע. על פי המסורת אירוע זה היה בקיסריה.

הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שחי בן השנים 1707-1744, ויום פטירתו מצויין ככ"ו באייר, היה רב, איש אשכולות שעסק בתחומי יצירה רבים, שחי באיטליה.  מגיל צעיר הוא למד תורה והעיד על עצמו שקיבל רבים מסודות הקבבלה בחלום – ""נרדמתי ובהקיצי שמעתי קול אומר: לגלאה נחיתנא רזין טמירין דמלכא קדישא (תרגום: לגלות רזים טמירים של המלך הקדוש ירדתי)… ואני לא רואה אותו אלא שומע קולו מדבר מתוך פי". בהיותו בשנות ה 20 שלו כבר היו לו תלמידים רבים ובעולם היהודי התחולל "פולמוס הרמח"ל" האם הוא מקים כת חדשה – סוג של שבתאות או שהוא רב לגיטימי ומרבי תורה ברבים, כתוצאה מויכוח זה רבים מספריו הוחרמו והוא נאלץ לנדוד ולהתחייב שלא יפרסם עוד ספרי קבלה .הוא  הגיע לאמסטרדם שם עסק בליטוש וכתב ספרים שאינם קשורים לקבלה שהמפורסם שבהם הוא "מסילת ישרים"  שהקנה לו את פרסומו הגדול עד ימינו – וכך הוא כותב בהקדמה "החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול", ספר זה שלומד כמעט כל נער / בן תורה הינו בין הספרים החשובים בנושאי המוסר.
לקראת סוף שנותיו הוא עלה לעכו ולפי רוב המסורות קברו הוא בכפר יאסיף והציון שבטבריה הוא סתם ציון שנולד בתחילת המאה ה 19.

במתחם שששופץ בשנת 2022 יש בית כנסת לצד ציונו של רבי עקיבא [המערה נמצאת מתחת הציון] וציונות של הרמח"ל הוא במפלס תחתון. חוץ מזה במתחם יש מרפסת תצפית נהדרת ומקווה גברים.

קברי צדיקים בטבריה

דגשים

במסגרת הסיור בקברי הצדיקים בטבריה מבקרים גם בקבר הרמב"ם, קבר השל"ה הקדוש, קבר רבי עקיבא, קבר הרמח"ל ובקבר רבי מאיר בעל הנס

מעוניינים להזמין סיור בקברי צדיקים בטבריה? [קבוצות מעל 25 משתתפים] מוזמנים להתקשר ל 052-4282461 או לשלוח

כתיבת תגובה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print

סוג האתר

מס' אתרים עם ציון קברי צדיקים

על האתר

  • מפת סימון שבילים: 3
  • נבדק לאחרונה: 10/5/2023
לחצו לניווט
סגירת תפריט