[aioseo_breadcrumbs]

קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה

קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה

קברו של התנא רבי יונתן בן עוזיאל נמצא סמוך לעמוקה אשר בגליל העליון.

איך מגיעים

איך מגיעים לעמוקה? קברו של רבי יונתן בן עוזיאל הסמוך לעמוקה נמצא בהסתעפות "דרך היער" מדרך נוף יער ביריה. איך מגיעים לשם? מכיוון צפת יוצאים לכביש 8900, פונים בצומת הראשונה שמאלה לפי השילוט לעמוקה. בכיכר עם השילוט למרום כנען פונים שוב שמאלה, ומתחילים לוע עם הכביש המתעקל בתוך יער ביריה, עוברים את הפנייה ימינה לישוב עמוקה ואת הפנייה שמאלה לדרך נוף יער בירייה וממשיכים בירידה בזהירות עם הכביש הצר לפי השיוט עד שמגיעים לחנייה שמתחת ציון הקבר [בו נוכל להבחין מרחוק].

פירוט

רבי יונתן בן עוזיאל היה תנא בן הדור הראשון ולפי הנאמר בגמרא במסכת סוכה,  בדף כ"ח עמ' א היה מבחירי תלמידיו של הלל הזקן: "תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי… אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף"

במסכת מגילה, דף ג' ע' א מובא איזכור למפעלו של רבי יונתן בן עוזיאל – פרוש הנביאים לארמית – תרגום יונתן: "ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה בת קול ואמרה לו דייך מאי טעמא משום דאית ביה קץ משיח" . ציטוטים אלו חקוקים בפתח ציון קברו.

קבר רבי יונתן בן עוזיאל

ציון קברו של רבי יונתן בן עוזיאל מחולק למתחם נשים ומתחם גברים ומתחתיו חניה רחבה. ישנן אמונות שונות ומנהגים שונים בקשר למקום  כאשר המרכזית שבין האמונות היא שתפילה במקום מסייעת לרווקים ולרווקות למצוא את בחיר ליבם..

המתחם עצמו נמצא באיזור מאד פסטורלי ומסביבו הרים נישאים ומולו עמק עם תצפית נהדרת.

קבר רבי יונתן בן עוזיאל
קבר רבי יונתן בן עוזיאל
קבר רבי יונתן בן עוזיאל

דגשים

סעו בזהירות בדרכי היער!

כתיבת תגובה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print

סוג האתר

ציון קבר במיקום פסטורלי בלב יער

על האתר

  • נושא: קבר צדיק
  • עונה מומלצת: כל השנה
  • מפת סימון שבילים: 2
סגירת תפריט