[aioseo_breadcrumbs]

ציון קבר ר' יהודה נשיאה

ציון קבר ר' יהודה נשיאה

ציון המיוחס לרב יהודה נשיאה

איך מגיעים

ניסע בכביש 79 מצומת המוביל לכוון נצרת, אחרי כארבעה ק"מ נפנה שמאלה למושב ציפורי, בפניה הבאה שוב שמאלה (הפניה ימינה מובילה אל הגן הלאומי ציפורי העתיקה), ניכנס למושב ונחצה אותו עד הסוף.

לפני השער נחנה בצד הכביש ונעבור בעד פתח הולכי הרגל.

נמשיך לאורך הכביש כ 400 מטרים, נפנה שמאלה ונרד אל רחבת הציון.

ישנה כניסה נוספת המובילה עד הציון, אך בימות החורף היא בוצית למדי

ניסע בכביש 77 מוצמת המוביל לכוון צומת גולני. אחרי כארבעה ק"מ נפנה ימינה לישוב הושעיה, ואחרי כמאתים מטרים שוב ימינה לשביל עפר מסומ"ש בשחור. השביל מתפתל בין השדות ומגיע עד הציון. אך כאמור בימות החורף הוא בוצי.

גם קטע שביל ישראל עובר במקום – בין נצרת עלית לכפר חסידים

פירוט

מסורת ישנה מצביעה על המבנה שמתחת לציפורי העתיקה כמקום קברו של רבי יהודה הנשיא עורך המשנה.

דא עקא שהגמרא (בבלי כתובות קג:) קובעת שעל אף שרבי עבר לציפורי בתקופת מחלתו, הרי שהוא קבור בבית שערים. "תניא, רבי מוטל בציפורי ומקום מוכן לו בבית שערים. והתניא (דברים טז) "צדק צדק תרדף", הלך אחר ר' לבית שערים? ר' בבית שערים הוה, אלא כיון דחלש אמטיוהי לציפורי דמדליא ובסים אוירא".

לכן היה מי שרצה לומר שמדובר ברבי יהודה נשיאה שהיה נכדו של רבי יהודה הנשיא. היות ושניהם נקרא יהודה ולעיתים אף חל בלבול ביניהם (עבודה זרה דף לג' ע"ב, תוס' ד"ה בעא).

ר' יהודה זה מוזכר בש"ס כמה וכמה פעמים, בחלקם הוא מוזכר כמי שעמד בראש בית דין. הנה לדוגמה:

"מאן רבותינו? אמר רב יהודה אמר שמואל: בי דינא דשרו משחא" (בבלי כתובות דף ב' ע"ב).

אלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין איסורן איסור הנאה?… והפת והשמן שלהן. רבי ובית דינו התירו השמן" (בבלי ע"ז דף לה' ע"ב).

"מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, מקום שנהגו שלא לעשות אינן עושין, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלין. ר' שמעון בן גמליאל אומר: יעשו כל אדם עצמן כתלמידי חכמים. רבי אבון רבי שמעון בן לקיש בשם רבי יודן נשייא: כמתמיה יעשו כל אדם עצמן תלמידי חכמים, כל עצמן לא גזרו חכמים, בטילה בתשעה באב?!" (ירושלמי פסחים פרק ד).

ציון קבר רבי יהודא נשיאה

ניכנס לתוך המבנה. משני הצדדים ישנם חמשה כוכי קבורה, ס"ה עשרה.

במרכז המבנה קבר נוסף, מרכזי ונכבד.

מאחורי המבנה יש ברזי מים, ובצידו שולחנות וכסאות לרוב.

שביל ישראל מנצרת עילית לכפר חסידים

דגשים

מדובר בציון קבר שגגם אם מי שהמקום קרוי על שמו אינו קבור שם – הרי שנתקדש בתפילות במהלך הדורות

כתיבת תגובה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print

סוג האתר

ציון קבר

על האתר

  • נושא: ציון קבר אמורא
  • עונה מומלצת: כל השנה
  • מפת סימון שבילים: 3
  • נבדק לאחרונה: 12/11/2017
לחצו לניווט
סגירת תפריט